รู้จักเอื้องหลวง


เอื้องหลวง (Royal Orchid)

หมายถึง กล้วยไม้มาดามปอมปาดัวร์ ที่การบินไทยใช้กลัดหน้าอกผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินไทยในสมัยก่อนนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสื่อถึงคุณภาพการบริการของการบินไทย

  


ฝ่ายครัวการบิน ที่มีความเป็นเลิศด้านมาตรฐานสุขลักษณะ และรสชาติความอร่อย ตระหนักถึงคุณภาพของอาหาร และความสะดวกรวดเร็ว ที่ผู้บริโภคต้องการ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้ตรา

เพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา


เพื่อให้การจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, การจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP, มาตรการพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดี GMP และมาตรฐานระบบการจัดการอาหารฮาลาล HALAL มาใช้ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า